Oracle Windows Listener

delete oracle windows listener

sc delete OracleOraDb10g_home1TNSListenerLISTENER_XXXX