Big Data

Key Point
3V->4V->5V

  • Volume
  • Velocity
  • Variety
  • Vitality
  • (Value)

Traditional Data Analysis
spss
sas
R-language