[Oracle] DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR

博客首页 » Oracle DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR

发布于 09 Dec 2015 02:39
标签 blog
DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR是Oracle中查看SQL实际实行计划的利器。

DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR有三个参数
SQL_ID
CHILD_NUMBER
FORMAT

使用步骤如下:

-- 执行
SQL> SELECT /* the sql */ ename, dname 
FROM dept d join emp e USING (deptno);
 
-- 找sql_id和child_number
SQL> select sql_id, child_number from v$sql
where sql_text like '%the sql%';
 
SQL_ID     CHILD_NUMBER
----------   -----------------------------
gwp663cqh5qbf  0
 
-- 查看执行计划
SQL> SELECT * FROM table(DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR(('gwp663cqh5qbf',0));
 
SELECT /* the sql */ ename, dname 
FROM dept d JOIN emp e USING (deptno);
 
----------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation      | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
----------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT  |   |    |    |   7 (100)|     |
|  1 | SORT GROUP BY   |   |   4 |  64 |   7 (43)| 00:00:01 |
|* 2 |  HASH JOIN     |   |  14 |  224 |   6 (34)| 00:00:01 |
|  3 |  TABLE ACCESS FULL| DEPT |   4 |  44 |   3 (34)| 00:00:01 |
|  4 |  TABLE ACCESS FULL| EMP |  14 |  70 |   3 (34)| 00:00:01 |
----------------------------------------------------------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
  2 - access("E"."DEPTNO"="D"."DEPTNO")
 
-- 用一个SQL完成
SQL> SELECT t.*
 FROM v$sql s,
    table(DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR(s.sql_id, s.child_number)) t
 WHERE sql_text LIKE '%the sql%';

本页面的文字允许在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议和GNU自由文档许可证下修改和再使用,仅有一个特殊要求,请用链接方式注明文章引用出处及作者。请协助维护作者合法权益。


系列文章

文章列表

 • Oracle DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR

这篇文章对你有帮助吗,投个票吧?

rating: 0+x

留下你的评论

Add a New Comment